Viri sofinanciranja

Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki jih izvajamo na kmetiji in za katere prejemamo podporo iz programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020:
Ekološko kmetovanje
Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP)
Območja z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD)
Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2015

Kontakt Erzetič

Naziv aktivnosti:
Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja.
Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.
Povzetek: Kmetija Erzetič je od leta 2012 vključena v preusmeritev v ekološko pridelavo grozdja (podukrep 11.1- Plačila za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja) ter od leta 2015 v ekološko pridelavo oljk (podukrep 11.2 – Plačila za ohranitev praks in metod ekološkega kmetovanja).
Glavne aktivnosti: Kmetija Erzetič se obvezuje, da mora pri izvajanju obeh posameznih podukrepov (11.1 in 11.2) ves čas trajanja obveznosti izvajati podukrepa v skladu s predpisanimi pogoji in zahtevami, opraviti mora program usposabljanja v obsegu najmanj 6 ur letno, v času trajanja obveznosti mora najmanj enkrat uporabiti storitev svetovanja, vsako leto mora pridobiti certifikat za ekološko pridelavo grozdja, ki ga izda organizacija za kontrolo in certificiranje v skladu z Uredbo 834/2007/ES.

Kontakt Erzetič

Naziv aktivnosti:
Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)

Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje.
Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

Kontakt Erzetič

Naziv aktivnosti:
Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami
(ukrep 13)

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).
Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Kontakt Erzetič

Naziv aktivnosti:
Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2015

Cilji: Spodbuditi razvoj kmetije Erzetič.
Pričakovani rezultati: Prispevek k spodbujanju razvoja kmetije Erzetič.
Povzetek: Kmetija Erzetič je leta 2015 prejela odločbo o odobritvi nepovratnih sredstev programa razvoja podeželja, sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2015.
Glavne aktivnosti: Kmetija Erzetič se obvezuje, da bo pri udejstvovanju dane pomoči povečala obseg proizvodnih kapacitet (nakup, najem kmetijskih zemljišč), prispevala k doseganju horizontalnega cilja inovacije (uvedba ali posodobitev informacijske tehnologije), prispevala k doseganju horizontalnega cilja okolja (uvedba ali posodobitev specializirane kmetijske mehanizacije in strojne opreme za ekološko kmetijstvo ter za kmetovanje na strmih terenih). Kmetija Erzetič se obvezuje tudi udeležbe na mednarodnih ali drugih izobraževanjih.

Kontakt ErzetičSpletna stran stran Evropske komisije, namenjene EKSRP
(http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)
Spletna stran Programa razvoja podeželja 2014 - 2020
(www.program-podezelja.si).

Kontakt Erzetič